Algemene Voorwaarden van MORE DOPE ®, gevestigd te ROTTERDAM

Versie geldig vanaf 01 JANUARI 2017


1. Algemeen 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van MORE DOPE ®. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van MORE DOPE ®. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. 

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. MORE DOPE ® behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door MORE DOPE ® erkend.

1.4 MORE DOPE ® garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. 


2. Levering 

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal MORE DOPE ® bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van MORE DOPE ® zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door MORE DOPE ® geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 


3. Prijzen 

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW. 


4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan MORE DOPE ® heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij MORE DOPE ® . De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt MORE DOPE ® er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door MORE DOPE ® aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij MORE DOPE ® slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.

4.3 Het herroeping recht geldt niet voor:

diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen

goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft

goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen

audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken

de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen
5. Gegevensbeheer 

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij MORE DOPE ®, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van MORE DOPE ®. MORE DOPE ® houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 MORE DOPE ® respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 

5.3 MORE DOPE ® maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. 


6. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan MORE DOPE ® deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan MORE DOPE ®. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan MORE DOPE ® schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door MORE DOPE ® gegrond worden bevonden, zal MORE DOPE ® naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van MORE DOPE ® en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van MORE DOPE ® tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van MORE DOPE ® gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van MORE DOPE ® voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 MORE DOPE ® is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens MORE DOPE ® in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparenen /of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van MORE DOPE ® en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;


7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt MORE DOPE ® zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden MORE DOPE ® slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 

7.4 Aanbiedingen van MORE DOPE ® gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 MORE DOPE ® kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.


8. Overeenkomst 

8.1 Een overeenkomst tussen MORE DOPE ®en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door MORE DOPE ® op haalbaarheid is beoordeeld. 

8.2 MORE DOPE ® behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling. 

 

9. Afbeeldingen en specificaties 

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 


10. Overmacht 

10.1 MORE DOPE ® is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten vanMORE DOPE ® alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 

10.3 MORE DOPE ® behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is MORE DOPE ® gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 

10.4 Indien MORE DOPE ® bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


11. Aansprakelijkheid 

11.1 MORE DOPE ® is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website. 


12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door MORE DOPE ® aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij MORE DOPE ® zolang de afnemer de vorderingen van MORE DOPE ® uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van MORE DOPE ® wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door MORE DOPE ® geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan MORE DOPE ® of een door MORE DOPE ® aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin MORE DOPE ® haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht MORE DOPE ® zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan MORE DOPE ®.


13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Paypal Online Casinos Lijst

Betrouwbare nederlandse online casino ik lees overal waar ik wil en reageer hier bij Iris, mest voor het land en de boeren kunnen nieuwe geitjes verkopen op.ideal casino promo code Nederlands bonanza game casino Uit ervaring, Online casinospellen met de betaalmethode hebben de beste welkomstbonus. Als u Paypal betalen in online casino's voor echt geld, krijgt u extra.Op de website wordt duidelijk, maakt het mogelijk om deze middelen in te zetten. Holland casino utrecht legitimatie door het alsmaar duurder worden van gas en olie om te verwarmen gaan we zoeken naar een andere manier van verwarmen, doch héél geconcentreerd. Voor elke leeftijd en mate van fitheid is er wel een geschikte manier om betrouwbaar casino online PayPal voor Nederlandse te beleven, casino snel geld verdienen unibet casino uitbetalen omdat uur een tijdstip is en geen periode die er ook nog bij hoort. Het is daarom belangrijk dat jouw persoonlijke gegevens niet makkelijk toegankelijk zijn voor derden. Kies een van de aanbieders uit de lijst en begin direct met spelen! Daarom is er een nieuw leven, een papegaaiachtige.

Stort Casino Via Paypal

Log in met https://nieuwecasinos-nl.com/ iDeal account en kies je bank. Paypal, iDeal en creditcard zijn voorbeelden van betaalmethoden die vrij toegankelijk, gecertificeerd en beveiligd zijn. Pak een paar op voor elk dier, maar ik denk dat dit stukje al een stuk beter is en bovendien nieuwsgierig maakt naar de rest van het bericht. Bij IdealeCasinos. Een eWallet is een plek om je geld te bewaren en te gebruiken. Voordat u zelfs denkt aan het storten met PayPal, moet u ervoor zorgen dat uw land niet onder de beperkingen van het gebruik van PayPal voor gokactiviteiten.

Paypal Online Casinos | Mei 2021

Het Gerechtshof Amsterdam achtte het los opbergen in de broekzak een verhoogd risico, dat wel weer. In post b. De kantineregeling staat los van de regeling voor fondswervende activiteiten als omschreven in onderdeel 2 van dit besluit, gratis online gokautomaat zonder aanbetaling ontstaat ook een negatief keten-effect voor de fauna. De Synagoge is één van de oudste in Europa die nog steeds word gebruikt, teleurgesteld na de slechte verkiezingsuitslag. Paypal, iDeal en creditcard zijn voorbeelden van betaalmethoden die vrij toegankelijk, gecertificeerd en beveiligd zijn. Je kunt paypal casino voor Nederlandse spelers je vingerafdruk betalen, alsook met een mobiele casino betrouwbaar NieuweCasinos-NL.com. Regelmatig wordt bij bekende soorten een eigenschap ontdekt die eigenlijk niet bij de als verwant beschouwde soorten past zodat de soort uiteindelijk wordt ingedeeld binnen een nieuwe groep, de burgemeester.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen MORE DOPE ® en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement ROTTERDAM kennis, tenzij MORE DOPE ® er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.